Beleidsplan Stichting Erven Witteveen 2022-2023

1. Inleiding en doelstellingen

Stichting Erven Witteveen, hierna ook te noemen: ‘de stichting’ is door het overlijden van de heer Gerrit Witteveen op 25 oktober 2015 in het leven geroepen met de volgende doelstellingen:

 • Financiële ondersteuning van projecten en initiatieven op kerkelijk, cultureel en andere voor de samenleving van Deventer van maatschappelijk belang zijnde gebieden.
 • Al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur zorgt ervoor dat de doelstellingen van de stichting worden nageleefd.

2. Werkzaamheden, wijze van subsidiëring en vermogensbeheer

De verwezenlijking van deze doelstellingen zal in hoofdzaak bestaan uit het verstrekken van eenmalige subsidies aan personen, organisaties, andere Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en (steun)Stichtingen Belang Behartigende Instellingen (‘SBBI’s’). Bij twijfel wordt het ideële karakter getoetst.

De stichting verstrekt geen structurele subsidies.

Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder de subsidies worden verstrekt. Aanvragen voor subsidie zullen aan deze voorwaarden worden getoetst alvorens tot betaling wordt overgegaan. Deze toetsing vindt plaats in bestuursvergaderingen.

Daarnaast werkt de stichting samen met (rechts)personen met soortgelijke doelstelling en onderhoudt het contacten met subsidiërende instellingen. Zo loven wij  samen met 4 andere cultuurfondsen een keer in de twee jaar de Cultuur Talentprijs Deventer uit, groot 4000 euro. Dit om veelbelovende kunstenaars een extra stimulans te geven zich verder te ontwikkelen. In 2021 gebeurde in dit voor het eerst. In 2023 zullen wij hier opnieuw aan deelnemen.

In 2021 zijn we gestart met de jaarlijkse  Witteveenprijs van 3000 euro. Deze prijs is bedoeld om stimulans en bekendheid te geven aan vrijwilligers en/of hun organisaties in Deventer, die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor de sociale ontwikkeling van de burgers van (delen van ) de stad deventer en haar dorpen. Op deze site is hierover een aparte pagina opgenomen :  Witteveenprijs

Binnen het bestuur is de penningmeester primair verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting, binnen de bevoegdheden die hem op grond van de statuten toekomen en in overleg met het bestuur.

3. Spelregels

Voor het aanvragen van een subsidie gelden de volgende spelregels:

 • De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon.
 • De aanvraag bevat een expliciete motivatie waaruit duidelijk wordt wat de meerwaarde voor Deventer is.
 • De aanvraag bevat:
  1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  2. Een projectplan met planning
  3. Een sluitende begroting met gespecificeerd dekkingsplan
 • De voorkeur gaat uit naar aanwijsbare projecten die binnen een jaar tot uitvoering komen.
 • De nadruk van de ondersteuning ligt in de inhoudelijke sfeer, pas in tweede instantie draagt de stichting bij aan technische faciliteiten of administratieve ondersteuning.
 • Het moet gaan om een substantiële bijdrage voor het aangevraagde project.
 • Voorkeur gaat uit naar originele en vernieuwende projecten.
 • Wordt uiterlijk 2 weken voor de vergadering ingediend.
 • Het bestuur vergadert in 2023 op: 8 februari, 12 april, 28 juni, 9 augustus, 11 oktober en 20 december.
4. Publiciteit

Het bestuur beheert de website ervenwitteveen.nl waar onder meer de volgende gegevens ter inzage zijn:

a. de naam van de stichting;

b. het RSIN/fiscaal nummer;

c. de contactgegevens van de instelling;

d. de doelstelling van de ANBI;

e. het vigerende beleidsplan;

f. de namen en functies van de bestuurders;

g. een verslag van de activiteiten van de stichting;

h. het beloningsbeleid van de bestuurders;

i. een financiële verantwoording;

j. informatie over hoe een aanvraag te doen;

k. aanvraagformulier.

5. Beloning bestuurders

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.  Alleen gemaakte kosten die redelijkerwijs nodig zijn voor het uitoefenen van een bestuursfunctie worden vergoed.

6. Actieplan 2022
 • Verder onder de aandacht brengen van de sociale doelstelling van de stichting, onder meer door de in 2021 ingestelde Witteveenprijs en door de productie van een promotiefilm en de publicatie daarvan op de website en sociale media;
 • Actief benaderen van sociale instellingen die onvoldoende op de hoogte zijn van onze subsidiemogelijkheden;
 • Jaarlijkse terugblik op eerder verstrekte subsidies waarvan nog niet duidelijk is wat daar de opbrengst van is (geweest);
 • Het leggen van meer nadruk op de voorwaarde dat de te verstrekken subsidie een substantiële bijdrage moet zijn voor het aangevraagde project.