Beleidsplan stichting Erven Witteveen 2020-2021

1. Inleiding en doelstellingen

Stichting Erven Witteveen, hierna ook te noemen: ‘de stichting’ is door het overlijden van de heer Gerrit Witteveen op 25 oktober 2015 in het leven geroepen met de volgende doelstellingen:

 • Financiële ondersteuning van projecten en initiatieven op kerkelijk, cultureel en andere voor de samenleving van Deventer van maatschappelijk belang zijnde gebieden.
 • Al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur zorgt ervoor dat de doelstelling van de stichting wordt nageleefd.

2. Werkzaamheden, wijze van subsidiëring en vermogensbeheer

De verwezenlijking van deze doelstellingen zal in hoofdzaak bestaan uit het verstrekken van eenmalige subsidies aan personen, organisaties, andere Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en (steun)Stichtingen Belang Behartigende Instellingen (‘SBBI’s’). Bij twijfel wordt het ideële karakter getoetst.

De stichting verstrekt geen structurele subsidies.

Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder de subsidies worden verstrekt. Aanvragen voor subsidie zullen aan deze voorwaarden worden getoetst alvorens tot betaling wordt overgegaan. Deze toetsing vindt plaats in bestuursvergaderingen.

Daarnaast werkt de stichting samen met (rechts)personen met soortgelijke doelstelling en onderhoudt het contacten met subsidiërende instellingen.

Binnen het bestuur is de penningmeester primair verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting, binnen de bevoegdheden die hem op grond van de statuten toekomen en in overleg met het bestuur.

De stichting belegt defensief. De liquide middelen en andere vermogensbestanddelen van de stichting worden ondergebracht bij een in Nederland gevestigde bank met als voorkeur een ideëel karakter.

3. Spelregels

Voor het aanvragen van een subsidie gelden de volgende spelregels:

 • De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon.
 • De aanvraag bevat een expliciete motivatie waaruit duidelijk wordt wat de meerwaarde voor Deventer is.
 • De aanvraag bevat:
  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Een projectplan met planning
  • Een sluitende begroting met gespecificeerd dekkingsplan
 • De voorkeur gaat uit naar aanwijsbare projecten die binnen een jaar tot uitvoering komen.
 • De nadruk van de ondersteuning ligt in de inhoudelijke sfeer, pas in tweede instantie draagt de stichting bij aan technische faciliteiten of administratieve ondersteuning.
 • Het moet gaan om een substantiële bijdrage voor het aangevraagde project.
 • Voorkeur gaat uit naar originele en vernieuwende projecten.
 • Wordt uiterlijk 2 weken voor de vergadering ingediend. Het bestuur vergadert in 2021 op: 10 februari, 14 april, 16 juni, 18 augustus, 13 oktober en 15 december.
4. Publiciteit

Het bestuur heeft in 2019/2020 een nieuwe website laten bouwen. Hierop zijn onder meer de onderstaande gegevens vermeld:

a. de naam van de stichting;
b. het RSIN/fiscaal nummer;
c. de contactgegevens van de instelling;
d. de doelstelling van de ANBI;
e. het vigerende beleidsplan;
f. de namen en functies van de bestuurders;
g. een verslag van de activiteiten van de stichting;
h. het beloningsbeleid van de bestuurders;
i. een financiële verantwoording;
j. informatie over hoe een aanvraag te doen;
k. aanvraagformulier.

5. Beloning bestuurders

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte kosten, die redelijkerwijs nodig zijn voor het uitoefenen van een bestuursfunctie worden vergoed.

6. Actieplan

Voor 2021 heeft het bestuur zich de volgende doelen gesteld

 • Uitbouwen van de samenwerking met de overige particuliere en gemeentelijke fondsen, die zich in Deventer richten op dezelfde werkvelden als de Stichting Erven Witteveen.
 • Instellen van een jaarlijkse Witteveenprijs voor personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk maken in het sociale domein binnen de gemeente Deventer.
 • Ondersteunen of initiëren van proactief beleid in deze coronatijd.