Spelregels

1. Procedure subsidie aanvraag

De aanvrager gebruikt het subsidie aanvraagformulier en zorgt voor een complete en tijdige aanvraag.

De Stichting kan besluiten een aanvraag zonder nader onderzoek af te wijzen indien over een voorgaand project van dezelfde aanvrager, waarvoor de Stichting subsidie heeft verleend, niet naar genoegen van de Stichting verantwoording is afgelegd. Bij de voorbereiding van de beslissing tot verlening van subsidie baseert de Stichting zich op de door de aanvrager verstrekte gegevens, de documentatie, het beeldmateriaal en eventuele aanvullende informatie.

De Stichting kan ten aanzien van de volgorde van de beoordeling en de verlening van de verzochte subsidie voorrang verlenen aan een bepaalde aanvraag. Dit in verband met het beschikbare budget van de Stichting en/of in verband met het door de Stichting daartoe vastgestelde beleid. De beslissing tot het verlenen van subsidie bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, alsmede het bedrag van de subsidie, dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald.

Het bedrag aan subsidie kan in gedeelten betaalbaar worden gesteld, bij wijze van bevoorschotting, doch ook achteraf in een bedrag ineens. De wijze van betaalbaarstelling wordt bepaald in de beschikking omtrent verlening van de subsidie.

De ontvanger (en de onder zijn leiding dan wel onder zijn verantwoording werkzame personen) zorgt ervoor dat de doelstelling van het project of initiatief op doelmatige en financieel verantwoorde wijze wordt nagestreefd en uitgevoerd. In dat kader zorgt ontvanger ervoor dat hij een goed beleid en beheer voert, dat de subsidie op efficiƫnte wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is verleend en dat alle verplichtingen die de Stichting aan het toekennen van de ondersteuning heeft verbonden, worden nagestreefd.

2. Verantwoording

Bij een subsidie kan de Stichting de ontvanger een verantwoordingsplicht opleggen. Indien er geen of onvoldoende verantwoording is ontvangen kan de Stichting besluiten de beslissing tot verlening van de subsidie in te trekken en/of het bedrag van de subsidie te wijzigen ten nadele van de ontvanger.

Het afleggen van de verantwoording geschiedt door overlegging van in ieder geval:

  • Een projectverslag, alsmede;
  • Een overzicht van de gedane uitgaven en de verkregen inkomsten gestaafd met bewijsstukken voorzien van deugdelijke visuele documentatie en;
  • Een financiĆ«le verantwoording overeenkomstig de (opstelling van de) bij de aanvraag ingediende begroting.

Bij het afleggen van verantwoording wordt door de ontvanger aangetoond dat de activiteiten hebben plaatsgevonden en wel, indien een beslissing tot verlening van subsidie is gegeven, zoals zij bij die beslissing zijn omschreven of later met instemming van de Stichting zijn uitgewerkt.

De Stichting kan de beslissing tot vaststelling van de subsidie in ieder geval intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen, dan wel op een lager bedrag vaststellen dan in de beschikking tot verlening van de subsidie is bepaald:

  • Indien de activiteiten waarvoor de subsidie was verleend niet of niet geheel dan wel niet conform de strekking van dit reglement hebben plaatsgevonden;
  • Op grond van feiten of omstandigheden waarvan de Stichting bij de beslissing tot verlening /vaststelling van de subsidie redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de beslissing tot verlening van subsidie had dienen te worden vastgesteld;
  • Indien de beslissing tot verlening/vaststelling van de subsidie onjuist was en de ontvanger van de onjuistheid van die beslissing wist of behoorde te weten of;
  • Indien de ontvanger na de verlening/vaststelling van de subsidie heeft gehandeld in strijd met de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

De beslissing tot intrekking/wijziging of lagere vaststelling werkt terug tot het tijdstip waarop de subsidie is verleend/vastgesteld, tenzij bij die beslissing anders is bepaald. Het bedrag aan subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling van de subsidie betaald. Onverschuldigd betaalde bedragen van subsidie en voorschotten kunnen door de Stichting worden teruggevorderd.